Mapa serwisu
LogoTwoje centrum rododendronów i azalii

Strona główna O firmie Oferta handlowa Galeria zdjęć Porady Kontakt


Porady
 

Sadzenie ró?anecznikówKlimat


Ró?aneczniki wyst?puj? w ró?nych strefach klimatycznych i ró?nych warunkach cieplnych. Wymagania poszczególnych gatunków s? odmienne. Nie potrzebuj? one wysokich temperatur i znosz? dobrze temperatury ujemne. Krzewy wi?kszo?ci ró?aneczników spotykanych w Polsce wytrzymuj? spadki temperatury do –30 stopni Celsjusza. Ró?aneczniki nie powinny by? sadzone w miejscach przewiewnych, gdy? to w?a?nie wiatr jest g?ównym powodem ich wymarzania, a nie temperatura. Wi?kszym zagro?eniem ni? mrozy, szczególnie dla rododendronów, jest nadmierne przesuszenie ro?liny wczesn? wiosn?, kiedy ?wieci intensywne s?o?ce a bry?a korzeniowa jest wci?? zmro?ona. Wa?ne jest jednocze?nie, aby ro?liny mateczne by?y sprawdzone w naszym klimacie. Ro?lina wyhodowana w odmiennych warunkach klimatycznych nie poradzi sobie z ostrymi zimami w Polsce.

Kwitnienie


Ró?aneczniki kwitn? od pocz?tku kwietnia do po?owy lipca. Na ich kwitnienie ma wp?yw wiele czynników, takich jak: temperatura (przymrozki wyst?puj?ce w kwietniu i maju), nas?onecznienie, wilgotno??, itp. S? jednak odmiany wcze?niej i pó?niej kwitn?ce. Nale?y przy sadzeniu zwróci? uwag? na w?a?ciw? kompozycj? ro?lin pod wzgl?dem terminu kwitnienia, którego przebieg u jednych krzewów powinien si? "zaz?bia?" z kwitnieniem innych.

Kompozycje


Ró?aneczniki powinny rosn?? w grupach. Wynika to z walorów kompozycyjnych tych ro?lin, odpowiedniej gleby i w?a?ciwego mikroklimatu, jaki tworz? wspólne nasadzenia, zarówno rododendrona jak i azalii po kilka sztuk razem. Oczywi?cie, nie wynika z tego, i? pojedyncza ro?lina nie b?dzie prawid?owo rosn??. Po prostu grupa tych ro?lin w praktyce rozwija si? i wygl?da w ogrodzie lepiej.

Rododendrony i azalie mog? by? sadzone w pobli?u innych wrzosowatych oraz iglaków, z racji podobnych warunków glebowych oraz zbli?onej i uzupe?niaj?cej si? estetyki. Dobrze jest sadzi? ró?aneczniki w?ród wrzosów, borówki, ja?owców, itp. Zdecydowanie nie powinno si? sadzi? ró?aneczników w pobli?u drzew i krzewów owocowych ze wzgl?du na paso?yty i choroby przenoszone z tych ro?lin.

Nas?onecznienie


Oczywi?cie, najlepsze warunki dla ró?aneczników to pó?cie?. Jednak?e, wbrew powszechnej opinii, mog? one rosn?? równie? w pe?nym s?o?cu - przy odpowiednim nawodnieniu latem. Nale?y unika? sadzenia ró?aneczników w pe?nym cieniu, gdy? b?d? s?abiej kwit?y.

Pod?o?e


Sposobem, który polecamy klientom przy sadzeniu rododendronów i azalii jest sadzenie ich w kwa?ny torf o PH 3.5-4.5. Dla zmniejszenia kosztów nasadze? z regu?y wystarczy dla ro?lin wykopa? odpowiedniej wielko?ci do?ki (szersze ni? g??bsze) - w ten sposób nie musimy wymienia? ca?ej ziemi dla danego stanowiska. Nale?y pami?ta?, aby tu? po posadzeniu torf obficie podla? - odpowiednie nawodnienie jest w pocz?tkowym okresie rozwoju dla ro?liny kluczowe. Torfu nie mieszamy z ziemi?. Istotne jest ?eby gleba pod warstw? torfu by?a przepuszczalna. W przypadku pod?o?a gliniastego zalecamy wykopanie g??bszych ni? standardowo do?ków pod ro?lin? i ich zdrenowanie, np. ?wirem.

Po posadzeniu obsypujemy bry?? korzeniow? z wierzchu kilkucentymetrow? warstw? kory drzew iglastych. Taki system sadzenia zabezpiecza ro?lin? przed obsychaniem i porastaniem chwastów.PowrótRododendrony.com.pl © 2015 - Gospodarstwo Szkółkarskie Joanna Kowalczyk i Syn. All rights reserved.